Dyade 1980/05: Narkorus og sjelesjokk

Dette nummer av Dyade handler om narkotika, først og fremst cannabis (hasj og marihuana).

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Mange mennesker i vår kultur har siste tyve år gjort erfaringer med cannabis. Inntil for 10-12 år siden var det mest utgrupper i samfunnet som brukte stoffet, idag er situasjonen endret. Can­nabis er i ferd med å få innpass i alle ungdomsmiljøer, også i miljøer man ville tro holdt seg borte fra stoff, f.eks. blant idrettsfolk og kristne. Selv om cannabis ikke er direkte vanlig i Norge, nytter det ikke å bagatellisere fenomenet. Spredningen gjør svært mange unge mennesker til potensielle brukere - lite skal til før de prøver seg.

Til tross for at det er skrevet mye om cannabis - bare littera­turlisten rommer en tykk bok - er forbausende lite kunnskap om stoffet blitt folkeviten. Dette har nok sin hovedårsak i den nærmest totale forvirring som tidligere rådde om konsekvensene av cannabisbruk. Få stoffer er i den grad blitt idealisert. Noen hevder at rusen er mild og helt uskyldig. Dessuten gir den opplevelser av en helt annerledes virkelighet enn den vanlige grå. Andre stempler stoffet som uhyre nedbrytende fysisk og psykisk. Både motstandere og tilhengere slår i bordet med forskningsrapporter.

Idag synes det som om motstanderne av cannabis er på viken­de front. Det er et klart inntrykk at blant de fleste unge mennes­ker har stoffet et rykte som spennende og ikke særlig farlig. En ganske effektiv propaganda, med Gateavisa som ideologisk ho­vedbase, støtter opp under denne forestilling. Det drives dess­uten for tiden i Norge en fri-cannabis-kampanje med alle de. vanlige argumentene: Forskning beviser at cannabis - selv i store mengder - er mindre skadelig enn tobakk og alkohol. At

stoffet er kriminalisert, viser bare myndighetenes frihetsundertrykkende maktsyke osv. Motstanderne mangler i stor grad en skikkelig filosofi å stille opp mot dette.

Et hvert argument kan slås ihjel med et annet argument - begge hentet fra «gode» forskningsrapporter.

Mye av litteraturen om cannabis er lite egnet til å gi et riktig

bilde av konsekvensene av cannabisbruk. Det er mest følger av svært kraftig bruk som er beskrevet. Dette er bruksmåter de færreste kommer i berøring med. Skal man ha håp om å forstå hvordan et narkotisk stoff virker, kan man ikke bare snakke om yttergrensene. Det er minst like viktig å forstå den erfaring folk som ikke har drevet så intenst med cannabis, har gjort med stoffet. Henger noe igjen? Har stoffet fått varig betydning for organismen og personligheten? Dette er vanskelige, men viktige

spørsmål å tumle med dersom man skal ha håp om å forstå.

Torbjørn Hobbel:

SJELESJOKK

CANNABIS-FACTS

Halvor Eifring og Torbjørn Hobbel: RUS OG KOSMISKE VYER

- en narkotisk historie

Torbjørn Hobbel:

«VERDEN ER GRA. TA EN BLÅS.»

- fra samtaler med tidligere cannabisbrukere

Øyvind Ellingsen og Morten Wærsted: CANNABIS I VÅR KROPP

- medisinsk forskning pr. idag

Wiggo Smeby:

INTERNASJONALE NARKOHAIER

Ordforklaringer

Søkeord: rus | narkotika

Innhold