Dyade 1985/04-05: Kulturkamp i eteren

Quo vadis, norsk kringkasting?

Acem fyller 20 år. Det er verdt å stoppe opp og tenke. Orga­nisasjonen har i disse årene vokst til en betydelig faktor i mange menneskers hverdag. I dette temanummer av Dyade møter lese­ren Acems engasjement for nærkringkasting. Det er av nyere dato, men representerer en naturlig forlengelse av kulturelt engasjement som tidligere først og fremst uttrykte seg gjennom tidsskriftet Dyade, bokutgivelser, seminarer og forelesningsrek­ker. Forfatteren av temanummeret, Ole Gjems-Onstad, er faglig nestleder i Acem. Acems introspektive og meditative arbeide i forhold til kultur og samfunn opptar ham særlig. I norsk nær-kringkastingsdebatt har han stått sentralt. KULTURKAMP I ETEREN trekker opp prinsipielle linjer fremover. Leseren vil møte markerte synspunkter. Kampen om mediene er strid om verdier. Kulturkamp.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

I dag, fire år etter at NRK-monopolet sprakk, er nærkring­kasting nærmest en folkebevegelse. Det er nå umulig politikk i Norge å gå inn for forbud mot lokal-TV og nærradio. Denne gledelige utvikling til tross, mye gjenstår. I det kor­rekturen leses, kommer for eksempel forslag fra Arbeiderpartiet om at bare NRK skal få adgang til reklameinntekter. Får forsla­get gjennomslag, vil det kunne slå bena under utviklingen av et mangfoldig kringkastingsliv i fremtidens Norge. Finansierings-spørsmålet er ikke løst. Og hva med etersendinger? Og hvorfor bare nær- kringkasting?

Mot slutten av dette Dyade-nummer påpekes at kravet om lokalt preg er sterkt begrensende for kulturutfoldelsen ny mediateknologi muliggjør. Neste skritt må bli at myndighetene åpner for norsk riksdekkende kringkasting også utenfor NRK. Ofte presenteres hovedproblemet i mediadebatten som kamp mellom lille Norge og det store utland som presser på med satelitt-sendinger. Det blir lett å projisere for mye ut, og bare fortelle hvor ille andre er. Kampen går tvers gjennom vårt eget samfunn. Mellom det kjappe og det kommenterende, sensasjonen og analysen, rastløsheten og fordypelsen. Til syvende og sist er det et spørsmål om vi er fornøyd med å ha Dagblad- og VG-kulturen som viktigste nasjonale referanse.

KULTURKAMP I ETEREN handler om å leve med mangfold og forskjeller. Med andre ord: evnen til å leve med levende demokrati i praksis. Som et miljø opptatt av psykologisk bear­beidelse, er det naturlig for Acem å drøfte slike spørsmål. Introspeksjon og meditasjon stimulerer gleden over at verden er sammensatt og flertydig. Tilværelsen er noe å erkjenne under en tilsynelatende enkel og triviell overflate.

Gjems-Onstad er dr.juris og professor i skatterett ved Be­driftsøkonomisk Institutt. Fagbakgrunnen preger fremstillingen. Ny kulturpolitikk knyttes til moderne lovgivning, menneskeret­ter og grunnlov. Vår frihet, også i eteren, avhenger i stor grad av det vi finner mellom lovbøkers røde permer. Gjems-Onstads synspunkter har vokst frem i et svært enga­sjert nærkringkastingsmiljø. Acem har nærradio flere steder i Norge og står i disse dager i ferd med å starte opp nær-TV. Temanummeret kan gi innblikk i motivasjonen til de mange i Acem som har arbeidet nærkringkasting.

KULTURKAMP I ETEREN Nærkringkasting og demokratisering Av Ole Gjems-Onstad
 1. Et monopol løsner ...................................................................... 5
 2. Menneskerettigheter og ytringsfrihet ............................................ 11
 3. Kulturelt demokrati .................................................................. 18
 4. Mangfold på alvor ................................................................... 28
 5. Frivillige organisasjoner som brekkstang ....................................... 38
 6. «Journalisme», nyprofesjonalisme og mediakritikk .......................... 45
 7. Kultur eller underholdning ........................................................... 54
 8. Opphavsrettsorganisasjoner og monopoltenkning ........................... 62
 9. Fjernsyn mot kabelmakt og departement ....................................... 69
 10. Finansiering og integritet ..........................................................80
 11. Landsdekkende kringkasting ...................................................... 85
 Om skribenten 90