Den forsømte sektor

Hindre for grenseoverskridende aktiviteter

Det moderne samfunns regelflom er stor. Ofte overser politikerne at frivillige organisasjoner kan mangle ressurser til å etterleve ny lovgivning.

Skrevet av Ole Gjems-Onstad

USA, OECD og EU har bidratt til mange kre vende rapporteringskrav ved finansielle trans aksjoner. Motivene synes gode nok: Hindre skatteunndragelse, hvitvasking av kriminelle penger, salg av narkotika og terrorfinansiering. Finansinstitusjonene skal dokumentere at de kjenner sine kunder, hvilke land de bor i, hvor de tjener sine penger og tidvis om skatteforplik telser er etterlevd.

En del internasjonale frivillige organisasjoner får ikke åpnet bankkonti i andre land. Enkelte banker synes det blir for brysomt å sjekke om reglene er fulgt for andre organisasjonsformer enn næringslivets.

Et alternativ er å la bankkonti (og eiendom mer) stå i privatpersoners navn. Det kan være følsomt for idealister som prinsipielt ønsker å overholde gjeldende regler. Tar man ikke slike «snarveier», kan resultatet bli å oppgi en del aktiviteter.

For allmennyttige organisasjoner som ikke er store, er internasjonal virksomhet blitt mye van skeligere. Regelverket skviser ut amatørene og dermed ofte frivilligheten. Uten dyr profesjonell hjelp kommer man til kort overfor dataprogram mene, skjemaene og alle dokumentasjonskravene.

Reglene er utformet med tanke på nærings livets enheter som aksjeselskap. De kan være vanskelige å oppfylle for frivillighetens typiske organisasjonsformer som stiftelser og foreninger. Disse kan ha mange medlemmer (foreninger) eller lukkete styrekretser (stiftelser) og fryktes av enkelte myndigheter fordi de kan brukes som skalkeskjul for illegitime aktiviteter. Men sam funnet trenger ikke bare aksjeselskaper.

FORSKJELLSBEHANDLING TIL AKSJESELSKAPER OG SAMVIRKEFORETAK

Flere veletablerte internasjonale allmennyttige organisasjoner er mye fremme i mediene: Røde Kors, Amnesty, Greenpeace osv. Store organisa sjoner har nok ressurser til å håndtere utfordrin gene med grenseoverskridende virksomhet. For de store aktører innenfor ideell sektor vil reglene sjelden resultere i nedleggelser.

Internasjonal næringsvirksomhet har gode rettslige rammebetingelser. EU og EØS har felles regler for flere selskapsformer. Å etablere et aksjeselskap eller kooperativt foretak i Norge følger EU- og EØS-regler.

Tilsvarende grenseoverskridende harmoni sering av reglene gjelder ikke for foreninger og stiftelser, de typiske organisasjonsformer for ideell og allmennyttig virksomhet. For å eta blere seg i andre europeiske land må en frivillig norsk organisasjon sette seg inn i nye nasjonale regler. Det kan være dyrt, undertiden håpløst.

EU-kommisjonen utviklet forslag til felles europeiske regler om aksjeselskaper, samvirke foretak, foreninger og stiftelser. Sterke krefter presset frem bestemmelsene om organisasjons former, aksjeselskap og samvirkeforetak. Så gikk luften ut av ballongen. Utkastene til Europeisk forening og en Europeisk stiftelse (Foundation) lot politikerne bare ligge. Ingen sterke økono miske interesser presset på.

VANSKELIG MED DUGNAD

I Norge er merverdiavgiftsloven og bokførings loven en stor, straffebelagt felle for mange frivil lige organisasjoner.

Reglene om momsplikt for allmennyttig virksomhet er til dels intrikate. Har man årlig omsetning over et så lavt beløp som kr 50 000, (med 140 000 for leieinntekter) bør man imidler tid begynne å orientere seg. Beløpsgrensene har vært de samme i en årrekke, med den selvfølgelige konsekvens at stadig flere allmennyttige virksomheter fanges inn.

Må man registrere seg som momspliktig, utløses bokføringsloven. Bokføringsloven er definitivt ikke for amatører. For å overholde de detaljerte bestemmelsene kreves kostbar profe sjonell hjelp.

Finansdepartementet preges av en tro på statlig styring og tar få initiativ for å fremme privat allmennyttig virksomhet. Det er heller ikke et felt mange politi kere i praksis viser stor interesse for. Ansvarlige amatører i frivillige orga nisasjoner er overlatt nokså til seg selv i denne regeljungelen hvis de ikke vil bruke mye penger på dyre rådgivere.

Produkter

Dyade 2022/4 Frivillighetens kår

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser:

4/22: Frivillighetens kår i frivillighetens år

3/22: Du bor i din barndom

2/22: Tenke på døden

1/22: Skapende sinn

4/21: Forsoningens dans

3/21: Projeksjon og fordreining

2/21: Forfattere om livet

1/21: Stillhetens kraft

4/20: Korona - slutten på den lange freden 

3/20: Hvem blir vi når vi blir syke?

2/20: The Beatles og meditasjon 50 år etter

1/20: Skammen

4/19: Under overflaten

3/19: Hukommelse

2/19: Lidenskap og vitenskap

1/19: Vesten vs. Resten 

4/18: Vårt forhold til dyr 

3/18: Yoga

2/18: Rus

1/18: Magiske speil

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Det kan du gjøre her

Facebook

Lik oss på Facebook og få oppdateringer hver gang det skjer noe.

Dyade på Facebook

Lesetips til elever i VGS

Er du nysgjerrig, ønsker å forstå mer eller trenger bakgrunnstoff til stilskriving? Emneknagger og utvalgte artikler finner du her.

Smakebiter

Skyen

Etter mitt første fordypelseskurs i Acem gjenopptok jeg tegning. De fem siste årene hadde jeg tegnet lite, og forholdt meg til tegning som en måte å illustrere idéer på.

Et rom der dørene til det ubevisste står på gløtt

Jeg har et mål, men vet ikke veien til målet. Jeg vet ikke engang hvordan målet ser ut. Jeg vet bare at jeg skal skrive noe om min erfaring som arkitekt og som mediterende, men hva teksten kommer til å handle om vet jeg ikke enda.

Det er typisk en kreativ prosess for en arkitekt, å jobbe mot et mål, med et resultat vokser frem underveis. Og prosessen er ganske lik, enten det gjelder å skrive eller å tegne hus.

Turist i et krevende land

Bilder fra en reise i Algerie

Den arabiske mannen

— mellom barken og veden

Vi har hørt mye om Midt-Østens kvinner og deres vilkår, men hvordan er det å være arabisk mann, vokse opp i en arabisk familie, leve sitt liv med kone og barn, venner og arbeidskolleger? Er de entydige vinnere i kjønnskampen, eller er det ikke så enkelt?

De har andre skikker og synsmåter enn skandinaviske menn. Kan vi allikevel forstå deres hverdag og liv?

Yoga og helse

— hva sier forskningen?

Hva gjør yoga med helsen? Ulike yogabøker presenterer ulike effekter, noen basert på rene antagelser, andre på erfaring. Det siste tiåret har vitenskapelig forskning på yoga tatt seg kraftig opp. I denne artikkelen diskuterer Erik Ekker Solberg, Halvor Eifring og Are Holen yoga-forskningens resultater.

Stillhetens bevegelser

Vi er mennesker av kjøtt og blod, og våre liv er spunnet inn i tiden. Yoga og meditasjon gir svar til noen av sinnets lengsler mot stillhet og tidløshet, men slipper aldri helt taket i kroppens, sansenes og hverdagens mylder av krav og behov. Kroppslige og mentale teknikker kan hjelpe oss å leve nær spenningsfeltet mellom det stille og det støyende.

I have nothing to say, and I am saying it

- Nøytralitet som forpliktelse

Tate Gallery for Modern Art i London har ved siden av et non-figurativt maleri slått opp dette sitatet av den nonfigurative maler Gerhard Richter: ”I have nothing to say, and I am saying it.”

Kunne han (Sarkozy) bare sett det selv!

For å illustrere aktualisering kan man bruke ikke bare historier om mediterende, men også ”felles kjente” fra politikk, næringsliv og litteratur. Det er ingen grunn til å tro at f eks Frankrikes tidligere president Nikolas Sarkozy eller Apples grunnlegger Steve Jobs ville ”holdt ut” med en mild meditasjonsmetode som Acem-meditasjon. Men de kan brukes som pedagogiske eksempler i et mer allment forsøkt på å forstå hva aktualisering er.

Meditasjon over døde kropper

Slutten på livet er tema for meditasjon i de fleste kulturer. Men den aller sterkeste påminnelse om dødens realitet er fysisk: livløse kropper, råtnende legemsdeler, hodeskaller og knokler. Man skulle kanskje tro at slikt bare fyller en med vemmelse, men fredfylt ro ser ut til å være en like vanlig reaksjon.

Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand. Døden er brutal, men ærlig.

Feriereisen og fortellingen om deg selv

- om forskning på turisters erfaring av reisen

Svein Larsen har gjennomført en rekke studier av turister og feriereisende, blant annet med vekt på motiver for å reise, vurderinger av risiko og sammenlikning på tvers av land og kulturer.

Reise i okkupert land

"Halvor, du må våkne!" I søvne har jeg hørt den harde og intense bankingen lenge, men den har flytt sammen med bilder og fantasier i drømmene mine, og jeg har sovet ufortrødent videre. Men nå er det vår dør de dundrer løs på, etter først å ha brutt seg inn gjennom det lille og primitive, men egentlig ganske hyggelige hotellets hovedinngang og gått fra dør til dør med det samme støyende og angstvekkende budskap: "Husundersøkelse!"

Hvor opptatt er vi av sex, og hvorfor?

Det er vel kjent at unge menn kan ha lyst på sex en gang i mellom, men seksualbehovet ser ut til å gjennomsyre oss hele livet. Seksualdriften påvirker oss livet igjennom, enten vi vil det eller ikke. Dette gjør sex til en eksistensiell utfordring.

Sjekking, sex og partnervalg

- kresne kvinner og ivrige menn?

Menn vil spre genene sine til flest mulige kvinner, mens kvinner har færre sjanser og satser mer på hver mann – at han skal bli der for alltid og beskytte henne og barna. Men hvor godt stemmer dette for hvordan kvinner og menn sjekker i dag? Og er det faktisk slik at menn har mest lyst og kvinner ikke orker?

Menn uten manuskript

Guttemannen lunter inn på scenen. Ikke farlig. Bare uskikkelig.

Uregjerlige liv med vendepunkter

Hva er vår livshistorie? Det er i alle fall ikke dokumentasjon av alt som har skjedd i livene våre. Vi har ikke hjernekapasitet til å huske alt, og om vi – med støtte i moderne datalagring – kunne det, så ville det bli en uprioritert oppsamling av smått og stort som knapt ville interessere noen.