Dyade 1977/03: Eksistensiell psykologi

Eksistensiell psykologi: Eksistensiell tenkning er sentrert om å forstå de trekk som gjør oss menneskelige: Vilje, ansvar, mening, verdier, mot, målrettet adferd. Det tas for gitt at vi har frihet til å forandre forhold i vårt liv, skape noe nytt og nå utover tilsynelatende begrensninger. Da slik tankegang begynte å få innpass i psykologien, representerte den noe helt nytt som stod i skarp kontrast til det freudianske menneskesyn.I dette nummeret invervjuer Dyade Carl Rogers og Rollo May.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig

Innhold

Ifølge Freud og psykoanalysen er mennesket bestemt av biologiske faktorer, og er ikke noe mer enn summen av sine materielle bestanddeler. De høyerestående funksjoner hos mennesket ble forsøkt forstått og forklart ut fra de lavere biologiske lovmessigheter. Senere har Skinner forsøkt å forklare disse funksjoner ut fra biologiske og adferdsteoretiske lovmessigheter. Føler man seg innskrenket av et slikt syn og mener at noe vesentlig mangler, er man sannsynligvis tilhenger av endel eksistensielle idéer. Psykoterapeuter har i våre dager utviklet et vidt spektrum av arbeidsmåter og oppfatninger, men kan likevel ha felles en forankring i et eksistensielt grunnsyn på mennesket. Selv om man til daglig tenker i begreper fra gestalt-psykologi, psykosyntese, interpersonlige teorier eller encountergrupper, kan man også samles under et slags eksistensialistisk esperanto.

CARL ROGERS: Jeg har aldri hatt grunn til å tvile på menneskenes evne til forandring. Når det gjelder samfunnet derimot, har jeg vanskelig for å bevare mitt posi­tive syn. Til tross for dette har jeg mine drømmer om hvordan psykolo­gien kunne bidra til et skifte i ver­dier.

ROLLO MAY: I dag er uskyld liåpet om at det ikke finnes fiender noe sted, at vi kan be­vege oss inn i Edens have, et samfunn med frihet for alle behov, fritt for skyld og angst. Men man må lære seg å innse at livet er en blanding av godt og ondt, at det ikke er noe slikt som ren godhet.

ANGST OG SKYLD Angst og skyld kan bli indre veiviser. Eksistensiell forståelse snur opp ned på psykoanalytisk tenkemåte.

VIKTOR FRANKL OG LOGOTERAPI Meningen med vårt liv er ikke noe vi finner på selv, men noe som må opp­dages. Et sunt liv er derfor ikke en spenningsfri tilstand.

RONALD D. LAING — KRITIKER OG OPPRØRER Laing har øvet størst innflytelse på moderne psykiatri ved sine forsøk på å forstå den schizofrene som en med grunn for sine handlinger.

DASEINANALYSE har ikke fått fotefeste i Norge. Det er særlig i Mellom-Europa og i USA den har vunnet frem. Men grunnele­mentene er brukt i kritikken av posi­tivistisk orientert psykologi og filo­sofi.

EKSISTENSIELL PSYKOANALYSE Daseinsanalysen representerer et fremskritt i forhold til en rent posi­tivistisk psykoanalytisk forståelse, men går for langt i sin avvisning av positivismen.

C. G. JUNG I 1977 At Jung skulle ha sviktende kunn­skaper om vanlig vitenskapelig meto­dikk, er en absurd tanke. Han repre­senterer et brudd med det meste av vår såkalte naturvitenskapelige, karrierepregede form for forskning.

EKSISTENSIELL PSYKOLOGI I GRUPPER Gruppen er et slags fristed hvor det er tillatt å eksperimentere med nye måter å være på. Hva en gjør, blir ikke skjebnesvangert for karriere eller viktige forhold til andre.