Dyade 1983/02: Psykologi i Grupper I

Fra vugge til grav deltar mennesker i grupper. Det starter med familien. Her har medlemmene ulike og gjensidig utfyllende roller. Slik komplementaritet preger alle grupper. I familien er den viktig for at barnet skal utvikle ulike deler av sin personlig­het. Etterhvert kommer nye grupper i tillegg: søskenflokken, lekekamerater, ungdomsgjengen, skoleklassen, troppen under verneplikten, fellesskap på jobb, i fagforening og klubber. Evnen til gruppetilhørighet er avgjørende i alle deler av livet. Arbeidet med relasjoner er gruppepsykologiens område.

Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Mens første del av dette århundre stort sett gikk med til utvikling av individualpsykologien, ser det ut til at annen halv­del har viet mye av sin interesse til mellommenneskelige forhold: kommunikasjon, relasjoner, interaksjon, kontekst, små og større gruppers psykologi — er noen stikkord. I vårt land er det fore­løpig mest ledere i næringsliv, ansatte i helse- og sosialvesen samt innlagte klinikkpasienter med nervøse plager som deltar i personlighetsbearbeidende grupper.

I dannelsen av et fellesskap settes sterke krefter i sving. Grupper, organisasjoner, klaner, sekter o.l. kan lett fortone seg som overveldende. Alle har erfart hvordan angstnivå i en for­samling stiger med antall medlemmer som er tilstede. Grupper øver ofte en udefinerbar innflytelse på sine medlemmer i retning av konformitet, underkastelse. Av forskjellige grunner gjør det seg gjeldende utbredt skepsis mot grupper: «de maktstjeler en». På den annen side er vi mennesker helt avhengig av ulike typer fellesskap for å ivareta følelsesmessige og instrumentelle oppgav­er for hverandre. Uten dannelse av sterke grupper utvikles ingen kultur eller godt samfunn. Et sentralt spørsmål er derfor: Hvordan være seg selv og samtidig være konstruktivt medlem av et fellesskap? Arbeidet med dette omfattende problemkompleks står sentralt i all gruppepsykologi.

At få kjenner gruppepsykologien inngående, er ikke til å undres over. Faglig sett har den frem til idag vært nokså uover-siktelig. Her finnes ingen Freud-skikkelser som ruver i landskap­et og ordner feltet. Klar teori og praksis er sjelden. Snarere fremstår gruppepsykologien som en ujevn blanding av de for­skjelligartede, velmenende terapeuter. «Et eldorado for tera­piens mange småkonger», har også vært påstått. Det er i alle fall vanskelig å finne retninger man kan studere inngående - være for eller imot. En slik situasjon tillater mangesidig utprøving. Samtidig blir sammenfatningen av erfaringene vanskelig, noe som hemmer fremskritt.

Dette nummer av tidsskriftet Dyade er det første av to om gruppepsykologi: Her vil vi forsøke å bidra til innsyn i noen sentrale tema på dette spennende felt. En artikkel ser nærmere på Wilfred Bions arbeider med ubevisste dimensjoner i grupper. Vi får en oversikt over trekk i gruppepsykologiens historie. En annen artikkel gir innsyn i 1960- og 70-årene vekstgrupper. De reiser spørsmål om grupper kan være en snarvei til innsikt og omveltning; dette drøftes i en egen artikkel. Forfatterne er alle medlemmer av den arbeidsgruppe innen Acem som beskjeftiger seg med gruppepsykologikurs.

Gruppepsykologien har spilt en vesentlig rolle i Acems historie og utvikling helt siden 1970. Erkjennelser fra personlighetsbearbeidende grupper bidro til klargjøring i oppgjøret med en østlig gurupreget meditasjonsbevegelse som organisasjonen samarbei­det med en tid.

Mange av de personer som gikk til meditasjonsveiledning i Acem, var også med i personlighetsbearbeidende grupper. Dette ga to ulike fordypende innfallsporter til å studere menneskers psykologiske fungering. På den ene siden fikk man helt ny forståelse av Acem-meditasjon og de prosesser den starter. På den annen side førte det til utvikling av egne gruppepsykologiske prosesser formet rundt den personlige vekst som følger av regelmessig meditasjon.

Are Holen: Psykologi i grupper

Per Slaastuen: Grupper - snarvei til innsikt?

Kirsten Hasselknippe: Vekstgrupper blomstrer

Marianne Sandegärd: Mennesker i grupper

Turid Tolloczko: Håp, kamp og avhengighet