Dyade 2010/04: Mindfulness og meditasjon

Mindfulness nevnes ofte som supplement i behandling av fysiske eller kroppslige problemer, men også som middel til psykologisk og eksistensiell utforskning.

Hva er mindfulness? Hva er forskjeller og likheter med Acem-meditasjon? Hvordan skiller disse seg fra andre meditasjonsteknikker?

Dyade 2010/04: Mindfulness og meditasjon
Produkttype
Dyade
Språk
Norsk
Pris
kr 70,00

Innhold

Dette nummer av Dyade drøfter også erfaringen med å lære Acem-meditasjon og mindfulness til ulike grupper av pasienter og friske, samt hva forskningen forteller om effekten av ulike meditasjonsmetoder.

Selve ordet mindfulness er en engelsk oversettelse av et to tusen år gammelt buddhistisk begrep, men hva står det for i dag? Er mindfulness en bestemt form for meditasjon? En holdning som gjelder både meditasjon og livet forøvrig? En sekkebetegnelse for vidt forskjellige meditasjonsteknikker? En bestemt tilstand? Eller et vakkert og poetisk ord som forlengst har mistet sin spesifikke betydning? Alle svarene synes å ha noe for seg, som vi skal se i ulike artikler i dette nummer av Dyade.

Hva er forskjeller og likheter mellom mindfulness og Acem-meditasjon? Mindfulness oversettes ofte som oppmerksomt nærvær. Er dette det samme som ledig oppmerksomhet, slik begrepet brukes i Acem? Er Acem en del av mindfulness-bølgen? Og hvordan skiller Acem og mindfulness seg fra andre meditasjonsteknikker?

Flere av artiklene i dette Dyade drøfter forholdet til sinnets spontane strøm av tanker. Mange former for meditasjon har et negativt syn på denne strømmen. Tøm sinnet for tanker! Konsentrer deg om det du skal gjøre, og hold alt annet unna! Mindfulness og Acem-meditasjon har en annen tilnærming. Spontane tanker skal gis frihet til å komme og gå. Dette bidrar til bearbeidelse av stress og spenninger og gir bedre tilgang på kreativitet, ressurser og selvforståelse. Men det eksisterer flere varianter av mindfulness, og man kan akseptere spontanstrømmen på flere ulike måter.

En av artiklene tar for seg hva meditasjonsforskningen sier om effekten av ulike måter å relatere seg til sinnets spontanaktiviteter.

Dette Dyade drøfter også erfaringen med å lære Acem-meditasjon og mindfulness til ulike grupper av pasienter og friske. Kreftpasienter har for eksempel fått mye ut av meditasjon og yoga, og mindfulness har ofte vært brukt som supplerende behandling av blant annet smerte, depresjon og stress. Dette Dyade ser også på hvordan den meditative impuls har fått plass innen flere moderne psykoterapi-retninger: positiv tenkning, kognitiv psykologi, eksponeringsterapi og psykodynamisk terapi. Et stikkord er aksept.

God lesning!