Hva sier loven?

TITTEL: Forskrift om dyrevern i slakterier.

HJEMMEL: LOV 1974-12-20 73 om dyrevern § 24c.

Kapittel I Formål, omfang og definisjoner

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre slaktedyr forsvarlig tilsyn og stell og hindre at de utsettes for unødig smerte og lidelse.

§ 2. Omfang

Forskriften gjelder innenfor slakteriets område for slakterier som slakter et eller flere av følgende dyreslag: storfe, småfe, andre drøvtyggere, hovdyr, svin, fjørfe og kanin.

Kapittel IV Fiksering, bedøving, avliving og avblødning av dyr

§ 15. Bedøving

  1. Boltpistol eller fritt prosjektil

  2. Bedøving med slagbolt

  3. Elektrisk strøm

  4. Karbondioksyd (CO2 ) eller andre gasser godkjent av Landbruksdepartementet.

  1. Kun for storfe eldre enn seks måneder

  2. Kun metode som forårsaker hjertestopp

§ 16. Boltpistol eller fritt prosjektil

Instrumentet skal være konstruert og skal plasseres slik at prosjektilet drives inn i hjernebarken. Det er forbudt å plassere skudd i nakken på storfe.

Sau og geit kan skytes i nakken, dersom horn umuliggjør plassering av skuddet i pannen. Skuddet skal i så fall plasseres like bak hornanlegget med retning mot munnen, og avblødningen skal begynne senest 20 sekunder etter at skuddet er avfyrt.

Ved bruk av boltpistol, skal den som foretar bedøvingen forsikre seg om at bolten går helt tilbake til utgangsstillingen etter hvert skudd. Dersom dette ikke skjer, skal feilen utbedres før instrumentet igjen tas i bruk.

Storfe skal ikke plasseres i bedøvingsbås med mindre den som skal foreta bedøvingen er klar til å utføre denne straks dyret kommer inn i båsen. Dyr skal ikke plasseres i hodefeller før operatøren er klar til å foreta bedøvingen.

§ 17. Bedøving med slagbolt

Slagbolten skal plasseres riktig, og det skal brukes korrekt kruttladning i samsvar med fabrikantens anvisninger, slik at det oppnås effektiv bedøving.

§ 18. Elektrisk strøm

Elektrodene skal plasseres på en slik måte at strømmen ledes gjennom dyrets hjerne. Dersom bedøvingen skal forårsake hjertestans, skal strømmen også ledes gjennom hjertet. Ved bruk av strømførende vannbad skal dyrets hode senkes ned i vannbadet.

Dersom dyr bedøves eller avlives enkeltvis, skal det elektriske apparatet;

 • være forsynt med en anordning som kontinuerlig viser strømstyrken.

 • gi et lyd- eller lyssignal i den tiden strømmen går gjennom hjernen på dyret.

 • være tilsluttet lett avlesbare anordninger som angir spenning og strømstyrke under bedøvingen. Spenningen skal være minimum 220 volt.

Strømstyrken under bedøvingen mellom riktig plasserte elektroder skal minst være;

 • 2,5 ampere for storfe eldre enn seks måneder.

 • 1,3 ampere for svin.

 • 1,0 ampere for kalver og småfe.

 • 0,3 ampere for kaniner.

Den korrekte strømstyrken skal oppnås innen 1/2 sekund etter påsetting av elektrodene og opprettholdes i minst 3 sekunder. For storfe skal dette utføres med elektroder ved nese og nakke. I tillegg skal det gå 2,5 ampere i 14 sekunder fra nakke til bryst for å oppnå hjertestans.

Elektrodene skal holdes helt rene for smuss og usynlig galvanisk belegg. Når slaktekyllinger bedøves eller avlives i grupper i et vannbad, skal det holdes tilstrekkelig spenning til å gi en strømstyrke på minst 100 milliampere pr kylling. Kyllingene skal være i kontakt med strømmen i minst 4 sekunder. For annet fjørfe skal strømmen være så sterk at bevisstløshet straks inntrer og varer inntil dyret er avlivet ved avblødning.

For å sikre god elektrisk kontakt, skal ull fjernes eller huden fuktes på kontaktstedet. For fjørfe skal det brukes slaktebøyler for å sikre god elektrisk kontakt.

Vannbadene til fjørfe skal være tilstrekkelig store og tilstrekkelig dype, tilpasset den type fjørfe som skal bedøves. Vannet skal ikke flomme over vannbadets kant. Den elektroden som er senket ned i vannet, skal strekke seg i hele vannbadets lengde.

Hvis fjørfe bedøves med elektrisk strøm i et vannbad, skal personell være til stede for å sikre at alle dyr blir korrekt bedøvet.

§ 19. Karbondioksyd

Karbondioksydkonsentrasjonen til bedøving skal være minst 80 volumprosent.

Kammeret hvor grisene kommer i kontakt med gassen og det utstyr som benyttes for å transportere grisene gjennom kammeret, skal være utformet, konstruert og vedlikeholdt slik at grisenes brystkasse ikke trykkes sammen eller at grisene kommer til skade. Det skal være tilstrekkelig belysning slik at grisene kan se andre griser og omgivelsene.

Kammeret skal være utformet slik at gassnivået er mest mulig stabilt og være utstyrt med instrumenter som måler karbondioksydkonsentrasjonen på nivå med grisenes hode og som gir et klart lys- eller lydsignal dersom konsentrasjonen blir lavere enn 80 volumprosent.

Grisene skal plasseres i bokser med bunn, fortrinnsvis dobbelbokser eller containere med bunn og transporteres i boksene direkte uten noen form for stans, til det sted hvor karbondioksydkonsentrasjonen er minst 80 volumprosent. Dyrene skal være i kontakt med gassen i tilstrekkelig lang tid, minst 1 minutt, for å sikre at de er døde eller forblir bevisstløse til de er avlivet ved avblødning.

Dersom gasskonsentrasjonen skulle synke under laveste tillatte nivå når det er gris i kammeret, må grisene tas ut av kammeret før anlegget stanses for ettersyn.

§ 20. Avblødning

Når dyr er bedøvet, skal avblødningen påbegynnes snarest mulig. Ved bedøving med boltpistol eller fritt prosjektil, skal avblødningen starte senest 1 minutt etter bedøvingen. Ved bedøving med andre bedøvingsmetoder, skal blødningen fra stikksåret starte innen et halvt minutt.

Avblødning skal foregå etter gjennomskjæring av begge halspulsårer eller de hovedblodkar som disse utløper fra. Selv om bedøvingsmetoden forårsaker hjertestopp, skal minst en halspulsåre gjennomskjæres.

Etter at blodkarene er gjennomskåret, skal det ikke foretas ytterligere slaktebehandling eller elektrisk stimulering av dyrene de neste 30 sekunder.

Dersom samme person står for bedøving, festing av lenker, opphenging og avblødning av dyr eller enkelte av disse prosessene, skal vedkommende utføre prosessene fortløpende på det enkelte dyr før nytt dyr påbegynnes.

Ingen dyr skal bedøves med mindre avblødning av dyret kan finne sted umiddelbart etterpå.

Dersom fjørfe avbløs ved automatisk overskjæring av halsen, skal det være personell til stede som skal avlive dyrene umiddelbart dersom det automatiske utstyret svikter. Avlivingen bør skje ved slag mot hodet.

Stikkord: samfunnsdebatt, etikk

Produkter

Dyade 1996/01-02: Føde for tankene

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2023-utgivelsene

4/23: Sannere enn virkeligheten

3/23: Intuisjon – føleri eller vei til viten?

2/23: Lyset: Dødens farge

1/23: Meditasjonsforskningen i en ny fase?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook