Leder

Intuisjon – føleri eller vei til viten?

Intuisjon er en fornemmelse av at du vet noe, ikke basert på bevisste resonnement eller ytre faktorer – du bare vet. Som en anelse eller en indre «retning», eller som en stemme hinsides sansene. Det finnes en klokskap hos deg som på en eller annen måte vet mer om deg og verden enn du selv bevisst gjør. Men kan du stole på det du fornemmer at du vet?

I vitenskapen kan intuisjonen spille en rolle som kilde til ideer samt kreative og alterna - tive tilnærminger til å løse problemer. Albert Einstein skal ha uttrykt det omtrent slik: «Det kommer et sprang i bevisstheten, kall det intui - sjon eller hva du vil, løsningen kommer til deg uten at du vet hvordan eller hvorfor. Det intui - tive sinnet er en hellig gave og det rasjonelle sinnet en trofast tjener. Vi har skapt et samfunn som hyller tjeneren og har glemt gaven.»

I hverdagen kan intuisjon gjøre det lettere for oss å samhandle med andre slik at vi omfavner en større helhet av det vi har rundt oss. I mel - lommenneskelige møter kan vi ha en intuitiv sans som fanger opp noe i underteksten av det som skjer, uten at vi tenker over det. Dette bidrar til at vi oppfatter møtet med den andre i løpet av en brøkdel av et sekund og deretter kan handle. Intuisjonen gir oss imidlertid ikke et fasitsvar på hvordan vi skal oppføre oss, men er snarere en «magefølelse» som vi bør forholde oss både reflektert og kritisk til. Intuisjonen kan gi oss veiledning, men den kan også lede oss på villspor hvis den i for stor grad overskygges av et subjektivt perspektiv. Projeksjoner, forsvars mekanismer og støy og brus i sinnet kan gjøre at vi villedes av noe som vi tror er intuisjon.

I Acem-meditasjon er intuisjonen viktig. Acem-meditasjon kan styrke den intuitive evnen, ved å bearbeide hverdagserfaringer og gi den intuitive evnen et økt handlingsrom. Det kan vi særlig merke i lengre meditasjoner på re - tretter. Uten at det merkes veldig tydelig, støtter den oss i hvordan vi finner en fri handling i forhold til strømmen av tanker og inntrykk. På denne måten kan den bidra til en ny retning for oss – i meditasjonen og utenfor.

I dette nummeret av Dyade belyser vi intui - sjon gjennom idéhistorie og filosofiske reson - nementer, musikalsk samspill, naturvitenskape - lig og medisinsk forskning, en fondsforvalters erfaringer – og Acem-meditasjon.

God lesning!

Monika Wirkkal

Produkter

Dyade 2023/3 Intuisjon – føleri eller vei til viten?

 

Relaterte artikler

Abonnement på Dyade

Et abonnement på Dyade er en betydelig gave til en ubetydelig pris. Fire temanummer i året, hvert nummer en fordypning i ett spesifikt tema.

Abonnement kan kjøpes her

Abonnere fra Sverige

Abonnere fra Danmark

2024-utgivelsene

2/24: Rock rytme ro

1/24: Hvorfor har du forlatt meg?

Tidligere utgivelser

Her finner du hele Dyade-arkivet

Følg oss

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Dyade på Facebook